اگر کارفرما در اعسار کامل باشد بیمه تامین اجتماعی چگونه طلب

پرسش

اگر کارفرما در اعسار کامل باشد بیمه تامین اجتماعی چگونه طلب وصول میکند ؟

0
alia 1 سال 123 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )