اگر کسی مالی را از تاجر ورشکسته توقیف کرده باشد یا همان درخو

پرسش

اگر کسی مالی را از تاجر ورشکسته توقیف کرده باشد یا همان درخواست تامین داده باشد دو حالت متصور است آن دو حالت شامل چه مواردی است

0
mahdi.norozi@gmail.com 2 سال 129 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )