اگر کسی مالی را از تاجر ورشکسته توقیف کرده باشد یا همان درخو

پرسش

اگر کسی مالی را از تاجر ورشکسته توقیف کرده باشد یا همان درخواست تامین داده باشد دو حالت متصور است آن دو حالت شامل چه مواردی است

0
mahdi.norozi@gmail.com 7 ماه 52 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse