اگر کلاهبرداری بدون اینکه من بدانم از من برای مقاصد شوم خود

پرسش

اگر کلاهبرداری بدون اینکه من بدانم از من برای مقاصد شوم خود استفاده کند ایا میتوانم خود را تبرئه کنم.ضمنا من مدارک کافی برای اینکه فقط میخواستم برای او کار کنم را دارم ولی از نیت شوم او خبر نداشته و از من سواستفاده کرده

0
mobin 1 هفته 8 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse