ایا زنی که شوهرش فوت کرده  به شرط اینکه ازدواج

پرسش

ایا زنی که شوهرش فوت کرده  به شرط اینکه ازدواج مجدد بکند ومزاحمتی از طرف خانواده شوهر مرحومش نداشته باشد  مهریه اش را روی کاغذ عادی که چن نفر ادم معتمد زیران امضا زده اندبخشیده است لذابعداز مدتی که ازدواج مجدد کرده  و بچه ها را از دیدن پدربزرگ و عموهایش منع کرده وپشیمان شده ک مهر خودرا بذل کرده و از دادگاه تقاضای مهر خود رابکند دادگاه رای به نفع اومیدهد؟ایا مهریه به او تعلق میگیرد؟ضمنا قاضی شاهد ها را احضار کرده و همگی شهادت داده که این خانم مهر خودرابخشیده است .ایا مهریه به زن تعلق میگیرد

0
abed01168 1 سال 120 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )