ایا میتوان بخاطر  (تسامح)اداره ثبت نسبت به اختلافی که  دفاتر

پرسش

ایا میتوان بخاطر  (تسامح)اداره ثبت نسبت به اختلافی که  دفاتر توزیع ثبت المثنی با کپی برابر اصل دفاتر توزیع اولیه، بخاطر دزدی دفاتر توزیع اولیه، وجود دارد.به دادگاه عمومی مراجعه و با طرح شکایتی اداره ثبت را ملزم به تصحیح دفاتر توزیع المثنی نمود.

0
محمدطاها 4 ماه 58 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )