باسلام اگر زوجه عدم تمکینش صادر شده باشد و علاقه ای به زن

پرسش

باسلام

اگر زوجه عدم تمکینش صادر شده باشد و علاقه ای به زندگی با شوهرش نداشته باشد. و به مدت 2سال جدا از شوهرش زندگی کند آیا با دادن دادخواست عسر و حرج امکان دارد دادگاه حکم طلاق وی را صادر نماید.
در ضمن زوج هیچکدام از شروطی که در سند ازدواج قید شده را ندارند.

باتشکر

0
mansoori 3 ماه 66 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse