باسلام اینجانب درتاریخ 15/11/1395 درخواستی ثبت اظهارنامه بع

پرسش

باسلام
اینجانب درتاریخ 15/11/1395 درخواستی ثبت اظهارنامه بعنوان فرش شایگان ارسال کرده که درتاریخ 18/11/1395 بعلت تشابه فرش شایگان متعلق بشرکت ساوین اظهارنامه مقدم مورخ 20/05/1395 ابلاغیه اخطار رد اظهارنامه برای اینجانب صادر شد

مجددا در تاریخ 27/03/1396 طی اظهارنامه جدید باعنوان فرش شایگان ارسال کرده که در تاریخ 17/07/1396 آگهی تقاضای ثبت صادر شده که در تاریخ 21/09/1396 قطعی گردید ٌ

در تاریخ 11/96 دادخواستی ازطرف دادگاه حقوقی تهران صادر شده که خواهان :آقای جلالیان باعنوان علامت فرش شایگان تبریز درخواست ابطال علامت ثبتی اینجانب خوانده : باتوجه به اظهارنامه مورخ 30/09/1395 را دارد باتوجه به اینکه ابلاغیه اخطار رد صادره ازطرف اداره ثبت علائم موضوع اظهارنامه مذکور بعلت علائم جغرافیایی جهت کالای فرش که مصرف کننده عادی را نسبت به مبدأ جغرافیایی گمراه می سازد طبق بند (ج) ماده 32 قانون ثبت علائم تجاری و ماده131 آئین نامه اجرایی قانون مذکور مردود اعلام گردید و طی اخطار اداری مورخ 03/04/1396 به متقاضی اظهارنامه،ابلاغ گردیده ودرمفاد اخطار اداری مذکور نیز ثبت کلمه شایگان و تصویر طی اظهارنامه جدید بلامانع اعلام گردیده که متقاضی ثبت اظهارنامه در مهلت ابلاغیه صادره که برای مدت 1ماه میباشد و همچنین نسبت به اعتراض روزنامه رسمی آگهی تقاضای ثبت اینجانب که در تاریخ 15/08/1396 باتوجه به اینکه در شهریورماه 96 از اظهارنامه اینجانب آگاه و مطلع بوده هیچ گونه اقدامی در این خصوص به عمل نیاورده است .
درضمن بعد ۶٠روز مجوز موقیعت جغرافیایی را ارائه میکند که متوجه اظهارنامه اینجانب میشود
آیا اصلا امکان ارائه مجوز جغرافیایی باتوجه به اخطار اداری وجود دارد ?

رای دادگاه
دادگاه با بررسی اوراق پرونده نظربه اینکه اظهارنامه خوانده در تاریخ 96/3/27 در زمانی تقدیم شده که اظهارنامه مورخ 95/9/30خواهان دارای اعتبار بوده است دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده 38 قانون ثبت علائم تجاری (پس از انتشار آگهی اظهارنامه و تازمان ثبت علامت‌،متقاضی از امتیازات و حقوقی برخوردار است که درصورت ثبت برخوردار خواهد بود. با این حال هرگاه به وسیله متقاضی ثبت درباره عملی که پس از آگهی اظهارنامه‌انجام شده‌، دعوایی مطرح شود و خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل‌،علامت،قانوناً قابل ثبت نبوده است‌، به دفاع خوانده رسیدگی و در مورد ثبت یا عدم ثبت علامت تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.) حکم ابطال علامت تجاری اینجانب درتاریخ 30/5/97 صادر میگردد ۲٠روز فرصت تجدید نظر وجود دارد

منظور از خوانده ثابت کند که در زمان انجام عمل‌،علامت،قانوناً قابل ثبت نبوده است‌ چیست ؟
اخطار رد ازطرف اداره صادر شده منظور رای دادگاه که گفته اظهارنامه خواهان داری اعتبار می باشد چیست ؟
آیا امکان ابطال سند وجود دارد باتشکر

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
Arshadi1370 2 سال 400 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. متاسفیم این یک پرسش خصوصی است

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )