باسلام درمورداجاره جرثقیل سئوال داشتم . جرثقیلی برای م

پرسش

باسلام

درمورداجاره جرثقیل سئوال داشتم .

جرثقیلی برای مدت معین ومبلغی معین درپروژه اجاره کردیم . بعد از پایان مدت اجاره وابلاغ کتبی خاتمه پیمان ،  صاحب دستگاه  جرثقیل خودراازکارگاه خارج نمیکند ومدعی است  هزینه خواب دستگاه از زمان ابلاغ خاتمه پیمان تا دریافت مطالبات نیز باید محاسبه وبه وی پرداخت گردد .

توضیح اینکه طی این مدت جرثقیل هیچگونه کارکردی نداشته است .

خواهشمنداست راهنمایی فرمایید که :

1- آیا ادعای صاحب دستگاه قانونی است ؟

2- درصورتیکه ادعای نامبرده قانونی باشد ، باتوجه به عدم کارکرد دستگاه آیا هزینه اجاره طی مدت خاتمه پیمان تا پرداخت مطالبات وی باید کامل پرداخت شود ؟

باتشکر

0
fereidoon.1088 2 سال 187 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )