باسلام شش دانگ از ملکی در توقیف مهریه خانومی است.همسر ایش

پرسش

باسلام

شش دانگ از ملکی در توقیف مهریه خانومی است.همسر ایشان قصد طلاق داشته و همزمان که ملک در بازداشت بوده ملک را بصورت قرار دادی فروخته است تا دیون خانوم را پرداخت کند.حال این آقا قبل از پرداخت دیون خانوم فوت شده و هنوز ملک نیز در توقیف مهریه آن خانوم است.تکلیف معامله صورت گرفته در رابطه با آن ملک چیست؟آیا خریدار میتواند ادعایی در رابطه با تحویل ملک یا پس گرفتن پولی که در قبال معامله پرداخته داشته باشد؟

0
skyisup92 2 سال 181 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )