باسلام چهل روز پیش زمینی فروختیم 100میلیون وجه نقد و 32میلی

پرسش

باسلام
چهل روز پیش زمینی فروختیم 100میلیون وجه نقد و 32میلیون چک چهل روزه گرفتیم ودرمشاوراملاک توافق کردیم و نوشتیم تابعد از چهل روز زمین رابه نام بزنیم. دوروز بعد از فروش متوجه شدیم زمین 145تا 150 میلیون ارزش داشته گفتیم چک 30میلیونی روپول نکردیم گفتیم یاشما5میلیون دیگه بدهید تاماراضی شویم یاما٣میلیون می‌دهیم با100میلیون خودشون و زمین راپس بدهید. هیچ کدوم قبول نکردن میخواستم ببینم میشه زمینمونو پس بگیریم یانه باتوجه به اینکه 10.، 15میلیون ضرر کردیم

0
داوری 9 ماه 210 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )