باسلام آپارتمانی بدون سند را پدرم به مادرم داده و امتیاز برق

پرسش

باسلام آپارتمانی بدون سند را پدرم به مادرم داده و امتیاز برق و گاز هم به نام مادرم هست ، حال مادرم سال ۹۳ فوت کرد و پدرم در سال ۹۶ فوت کرده ، و پدرم تا قبل از فوت در همان آپارتمان زندگی میکرده ، حال خواهرانم بعد از فوت پدرم برگ محضری دارند که پدر این آپارتمان را به ما داده آیا امکان دارد پدرم این آپارتمان را به آنها بدهد در صورتی که قبلا آنرا به مادرم داده و مادرم قبل از پدرم فوت کرده

0
a642a246 4 ماه 74 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse