باسلام.اگرچکی ازمشتری گرفته باشیم ودرزمان موعدپاس نشودیعنی ب

پرسش

باسلام.اگرچکی ازمشتری گرفته باشیم ودرزمان موعدپاس نشودیعنی برگشت بخوردوچک متعلق به شخص دیگری باشدکه مشتری بمن داده .تکلیف پول من چیه میشه راهنمایی کنید.

0
Eisa93 4 ماه 82 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse