باسلام سال٩۴بدلیل سوءرفتارهمسرم ومصرف شیشه که باعث توهم

پرسش

باسلام سال٩۴بدلیل سوءرفتارهمسرم ومصرف شیشه که باعث توهم ورفتارهاى بدمیشد با پسر٢/۵سالم به منزل پدرم رفتم ومهریه ام رواجراگذاشتم که بعداز روند یکساله ومعرفى مال ایشون محکوم به پرداخت کل مهریه شدن۴۵٠سکه وحکم قطعى زمستان ٩۵اومدولى هونواده اش بدلیل ترس ازدست دادن اموال به دروغ اومدن وبه من گفتن که پسرشون خوب شده وبیا زندگى کن وبخاطر بچه و…ومن ساده که کلادلم نمى خواس طلاق بگیرم ودلم براى بچم سوخت عید٩۶برگشتم وبعدازتعطیلات رفتم داداگاه وشکایتموپس گرفتم ولى بعد شش ماه این اقاکه بیمارى بایپولارداره باز به شکل بدتر شروع کردبه ازارمن وکلا ترک نفقه کرد نفقه به من کلا نمیدادوفقط خرج بچه مى کرد لباس وکلاس و…تااینکه تابستون کلا حالش بدشدوخونوادش بردنش خونه خودشون من الان مى خوام طلاق بگیرم وفهمیدم پدرش مالى که به نامش بوده وازنامش خارج کرده ماشین هم فروختن ینى الان هیییچى به نامش نیس میشه بهم بگین من الان مى تونم روى حکم قبلى اقدامى کنم ینى اینکه اون حکم هیچ کمکى به اجراى الان مهریه نمى کنه؟این کار ایشون فراراز دین نیس؟

0
Kooshan 1 سال 156 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )