باسلام قطعه زمین شالیزاری داریم که چهار هزارمتر بوده و درکنا

پرسش

باسلام قطعه زمین شالیزاری داریم که چهار هزارمتر بوده و درکنار آن زمینهای بقیه برادرانم قراردارد که در ابتدا شرکتی راهسازی برای برداشت ماسه با برادرم به نمایندگی از ما قرارداد بست که متاسفانه برادرم تا کنون از پرداخت پول خودداری کرده و در اقدامی بدون هماهنگی با من نسبت به جابجایی زمین بنده اقدام کرده و یکی از برادرانم پنج هزارمتر زمینی راکه جای دیگری خریداری کرده بوده به بهانه
طرح تسطیح اراضی به جای زمین من منتقل کرده و درحالیکه همزمان زمینم در مسیر خط انتقال لوله گاز قرار گرفته بود و طبق نقشه قدیمی وقبل از برداشت ماسه بیشترین سهم پول مربوط به من می‌شده
از پرداخت آن خودداری می‌کنند چون برادرم زمین خودش را که جای دیگری خریداری کرده بود به جای زمینم قرار داد و پول مرا غیرقانونی برای خودش گرفته .اکنون برای گرفتن پول ماسه و پول شرکت گاز و برگرداندن زمینم به جای اصلی خود چکار باید کنم؟

0
shahin 2 سال 120 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )