باسلام.لطفا بفرمایید در موردی که منزل مسکونی مورد اجاره ای د

پرسش

باسلام.لطفا بفرمایید در موردی که منزل مسکونی مورد اجاره ای دچار مشکلی مثل نشت آب از سرویس بهداشتی به طبقه زیرین شده و مستاجر خود را مسئول تعمیرات نمیداند و صاحبخانه نیز خود را پنهان کرده و هیچگونه قابل دسترسی نیست برای جلوگیری از پیشرفت آسیب و خرابی باید چه کرد؟لطفا مساعدت فرموده و  راهنمایی فرمایید.

 

0
آسیه گرشاسبی 4 ماه 63 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )