باسلام.لطفا شرایط ارث وحق و حقوق فرزاندخوانده راشرح دهید درص

پرسش

باسلام.لطفا شرایط ارث وحق و حقوق فرزاندخوانده راشرح دهید درصورت ارث نبردن فرزندخوانده وفوت پدرخوانده ارث متوفی به چه کسانی تعلق میگیرد.

0
M.D 3 هفته 16 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse