باسلام پدر من قبل از مرگ اموال خود شامل زمین بین ۵پسر خود

پرسش

باسلام
پدر من قبل از مرگ اموال خود شامل زمین بین ۵پسر خود تقسیم کرده به عنوان هبه آیا میتون پس مرگ خواهر منم که چیزی به آنها نرسیده است ارث خود را از بردارن خود بگیرد باتشکر

0
سعید 2 ماه 28 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )