با درود احتراما خرداد سال 93مبلغی بابت توافق از طریق واریز

پرسش

با درود
احتراما خرداد سال 93مبلغی بابت توافق از طریق واریز شخص Aفیش بانکی و واریزی اسناد بانکی موجود در شراکت و خرید تجهیر و فعالیت فنی دو دستگاه ماشین ابزار از طریق ماشینکاری به حساب فردی Bبا عنوان شراکت واریز شده و فعالیت تولیدی شروع بکار کرده که بر اساس وجود اعتماد و دوستی صمیمی شراکت نامه تتظیم و مستند وجود ندارد …از طرفی بدلیل عدم حضور واریز کنندهA در محل کار همه سرمایه توافق شده در اختیار فردB دریافت کننده سرمایه بوده و همه مسءولیت واریزی و برداشت در حساب شخصی دریافت کننده بوده .و نفر سوم cهم اضافه شده ……همچنین در مراحل مختلف مبالغی به عنوان سود شراکت از طرف Bبه حساب A یا شماره حساب منتسب به Aواریز شده ……در حال حاضر فرد Aو C در مراحل اولیه منکر شراکت شده و عنوان میدارد مبلغ به عنوان قرض داده شده و وجه های واریزی قبلی به عنوان عودت مبالغ انجام شده …..لازم بذکر است افراد Bو Cدر مراحل مختلف اقرار و اذعان به وجود توافق در شراکت با Aرا نموده اند و این افراد حاضر به شهود می باشند …
لذا ضمن تشکر ایا اثبات و دفاع از شراکت توسط نفر A وجود دارد و راهکار مربوطه چیست و در صورت امکان شرایط اثبات شراکت امکان ثبت خیانت در امانت وجود دارد و در صورت وجود راهکار امکان حسابرسی قانونی برای سود و زیان وجود دارد و همچنین زمان پیش بینی رسیدگی در صورت امکان اثبات شراکت از نظر زمان چقدر طول خواهد کشید ….با سپاس …

0
احمد 3 ماه 57 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )