با درود خانمم مهریه رو از طریق اجرای ثبت اجرا گذاشته من ی

پرسش

با درود

خانمم مهریه رو از طریق اجرای ثبت اجرا گذاشته من یک خونه سند دار دارم و یک ماشین که سندش تو رهنه و یک خونه دیگه قول نامه کردم که هنوز سند نداره و تو آمار اجرای ثبت نیست

سوالم این است که اگه خونه سنددار جز مستثنیات دین باشه و آزاد بشه بعد از آزاد شدن خونه سنددار آیا وقتی پرونده بره دادگاه می تونم اون خونه قول نامه ای رو هم جزو مستثنیات آزاد کنم

0
Mohammad Rad 10 ماه 95 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )