با سلام، به استحضارتان می رسانم طیقرارداد فی مابین اینجانب

پرسش

با سلام،
به استحضارتان می رسانم طیقرارداد فی مابین اینجانب با شرکت عظیم خودرو به تاریخ 3/5/1396 و به مبلغ 1.780.000.000 ریال ، می‏بایستی ظرف (3) ماه ، خودروی توسان تحویل اینجانب گردد لکن این امر صورت نگرفت و متعاقباً مبلغ قرارداد فوق در تاریخ 17/2/1396 به مبلغ 2.778.255.424 افزایش و نهایتاً پس از حدود (10) ماه ، خودروی فوق به مبلغ 3.444.855.424 ریال به اینجانب فروخته شد. با توجه به شکایت از شرکت مذکور ، رای بدوی از شعبه 64 تعزیرات استان تهران صادر شده و در حال رسیدگی است. میخواستم بپرسم آیا می توانم شکایت حقوقی و یا کیفری در دادگستری در این رابطه مطرح نمایم؟ بعد شکایت کیفری بهتر است یا حقوقی؟ چرا که در فاکتوری که شرکت کرمان موتور به نام اینجانب صادر نموده ، مبلغ آن حدود 280 میلیون تومان بوده و دقیقاً مشخص است این شرکت علیرغم اینکه تمام ظرفیتها را داشته ، لکن از تحویل خودرو امتناع می نموده و نهایتاً خودرو را به مبلغ حدود 344 میلیون تومان تحویل داده است؟ ممنون می شوم اینجانب را راهنمایی نمایید از بابت ثبت شکایت حقوقی یا کیفری در دادسرا ، کدام بهتر است.

0
shahin 1 سال 165 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )