با سلام با دادن حق طلاق به زن جز شروط ازدواجو ذکر شدن در سن

پرسش

با سلام
با دادن حق طلاق به زن جز شروط ازدواجو ذکر شدن در سند ازدواج وجاهت قانونی دارد؟

0
احسان 2 سال 252 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )