با سلام بنده فرزند جانباز 70درصد و کارمند رسمی دولتی هستم ک

پرسش

با سلام
بنده فرزند جانباز 70درصد و کارمند رسمی دولتی هستم که یک ساله از ماموریت آموزشی استفاده کرده و دوترم مقطع دکترای خود را گذرانده ام اما اکنون با توجه به رای جدید دیوان، ماموریت آموزشی فرزندان جانبازان حذف و امثال من در سرگردانی درس و کار مانده ایم.
آیا می توان با توجه به مصوب جلسه 498 مورخ 28/3/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی که فرزندان جانبازان بالای 50درصد را در حکم فرزند شاهد دانسته، بر تامیم رای دیوان نسبت به فرزندان جانبازان 70درصد اعتراض کرد؟

0
volvox 4 ماه 109 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse