با سلام حکم در ارتباط بودن زن شوهر دار با فرد مجرد و اثبات آ

پرسش

با سلام حکم در ارتباط بودن زن شوهر دار با فرد مجرد و اثبات آن سوار شدن زن شوهر دار بر ماشین فرد مجرد با ثبت دوربین و داشتن شاهد در احکام اسلامی چیست؟

0
حبیب 1 سال 268 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )