با سلام. دو سال پیش در مورد یک سند عادی در دادگاه حقوقی بدون

پرسش

با سلام. دو سال پیش در مورد یک سند عادی در دادگاه حقوقی بدون ادعای انکار و تردید مستقیما ادعای جعل مادی امضا شد بعد از بررسی توسط کارشناسان ادعای جعل رد گردید و رای به اصالت امضا سند داده شد. سپس در دادگاه کیفری ادعای جعل مطرح شد اما بازپرس باتوجه به رای کارشناسان 3 نفره و رای قطعی دادگاه حقوقی قرار موقوفی تعقیب صادر کرد و دادگاه جزایی هم آن را قطعی کرد.
حال باتوجه به اینکه جعل از دو جنبه مادی و معنوی قابل رسیدگی است آیا میتوان اینبار در دادگاه کیفری ادعای جعل مفادی در مورد این سند عادی کرد؟ لازم به ذکر است موضوع مورد دعوا یک باب مغازه می باشد که دو نفر فقط در ملک مغازه نصف به نصف در آن شریک هستند اما دستگاه ها مربوط به فقط یکی از شرکا میباشد. در حالی که طبق شراکت نامه واژه دستگاه هم به عنوان نصف به نصف افزوده شده که مصاداق جعل مفادی است. از طرفی چون طرف مقابل بی سواد است و ناخوانده امضا کرده در حالی که فاکتور های دستگاه ها و همه مدارک دال بر عدم شراکت نصف به نصف است میتوان از طریق ادعای جعل مفادی اقدام کرد یا خیر؟
در کل آیا ادعای جعل مفادی محتوا بعد از ادعای جعل مادی امضا که رای به اصالت امضا صادر شده قابل پیگیری کیفری است یا نه؟ در ضمن تا به حال در هیچ محکمه ای رای به اصالت سند داده نشده و فقط و فقط اصالت امضا بررسی شده و نه سند.
باتشکر

0
ساناز 2 سال 196 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )