با سلام دیه ترقوه چپ که با عارضه کج جوش خوردگی خوب شده است چ

پرسش

با سلام دیه ترقوه چپ که با عارضه کج جوش خوردگی خوب شده است چقدر میباشد

0
Hoseinkhaste 2 سال 230 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )