با سلام مادرخانه۳واحدی زندگی میکنیم که درسندتفکیکی هرکدوم نو

پرسش

با سلام مادرخانه۳واحدی زندگی میکنیم که درسندتفکیکی هرکدوم نوشته پشت بام مشا،تمایل به ۳میگه توفروشنامه اش نوشته پشت بام دراختیارطبقه سوم امادرسندنوشته مشا،وبرای همین اجاز ترددبه پشت بام را نمیدهدشکایت کردیم وبازپرس دستورقضایی دادبه کلانتری مبنی براینکه پشت بام مشا هستش وطبقه ۳نمیتوانددرب پشت بام راکلیدکندوکلانتری احضارش کردوازش تعهدکتبی گرفت که دیگردرپشت بام راقفل نکندوماموراومدبازدید کردوصورتجلسه کردامابعدماموردوباره درب قفل کردوماموراومدصورتجلسه کردمبنی برقفل درب بعدازتعهدکتبی وبازپرس هم نوشته بوداگردوباره درب قفل کردباتبصره ماده ۶۹۰مجازات قانون اسلامی برخوردمیشود خواستم کمکم کنیدکه چه کاری انجام دهم باتشکرازشما

0
یونا 2 سال 201 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )