با سلام مادرم دو خواهر و دو برادر دارد که می خوا

پرسش

با سلام مادرم دو خواهر و دو برادر دارد که می خواهد بابت سهم الارث خود از دو برادرش شکایت کند چرا که بیست سال پیش که پدر بزرگم فوت کرده این دو برادر که مقدار 15 هکتار زمین از او باقی ماند را بصورت دو سهم پسر و یک سهم دختر تقسیم می نماید و تمام زمینهای مرغوب و آبی و یک تکه که حدوأ 6 هکتار است را برای خودشان و زمینهای تکه تکه و پرتی را با دختران می دهند که ارزش زمینهای آنها هم اکنون 40 میلیارد تومان و زمینهای هر یک از دختران کل سهم الارث حدود 600 میلیون تومان است یعنی هزار متر زمینهای آنها برابری میکند با کل سهم الارث آنها و تقسیم نامه ای می نویسند که همه به حق خود رسیدند و مادرم با توجه که بیسواد بوده و سر رشته ای از زمین نداشته امضا می کند حالا بعد از گذشت بیست سال هرچه با آنها میگویم این چگونه تقسیم است که کرده‌اید و ارزش زمین را در تقسیم در نظر نگرفتید که چرا که یک ماشین بزن و یک ماشین ژیان هر دو ماشین اند ولی ارزش ماشین بزن کجا و ژیان کجا لیک آنها میگویند که قبلا همه زمینها ارزش یکسان داشته که چنین نبوده و اظهار می دارند پدرمان آنها را به ما داده و کاغذی عادی دارند که مادرم آن را امضا نموده که ما در اصالت آن هم شک داریم در این کاغذ پدر بزرگم با این مضمون نوشته که در کمال صحت عقل و جسم زمینهای فلان را مصالحه میکنم به پسرانم وتا زمان حیات خود متعلق به خودم می باشد و دختران در آن سهمی ندارند لذا می خواهم بدانم این مضمون یک وصیت نامه است یا هبه ویا یک مصالحه نامه چرا که اگر وصیت باشد وصی تا یک سوم مال خود نافذ نیست و می خواهم بدانم ما می توانیم به حق خود برسیم ممنون میشوم پاسخ دهید

0
صفری 2 هفته 14 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse