با سلام من در یک شرکت تولیدی مشغول به کار بوده ام و در تاریخ

پرسش

با سلام من در یک شرکت تولیدی مشغول به کار بوده ام و در تاریخ 1397/06/31 از آن شرکت خارج شده ام در ابتدا شغل من حسابدار بوده است و در یک سال و نیم آخر انبار دار بوده ام و یک سفته به مبلغ 50 میلیون تومان بابت ضمانت به این شرکت دادهام و فقط یک رسید با امضاء مدیر عامل که در آن قید شده بابت ضمانت کاری دارم و وقتی که به انبار انتقال پیدا کردم هیچگونه چیزی را تحویل نگرفته ام و هم اکنون با گذشت 4 ماه از خروج اینجانب ایشان از دادن تسویه حساب اینجانب خودداری می کند و می گوید باید انبار را تحویل بدهی در صورتی که بعد از من یک انبار دار دیگر هم تعویض شده است حال می خواهم بدانم چگونه می توانم تسویه خود را بگیرم و دیگر اینکه شرکت میتواند روی سفته اینجانب اقدام کند؟

0
eliasmalmir1359@gmail.com 1 هفته 19 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse