با عرض سلام ایا زنی بعد از سه بار طلاق برای بار چهارم هم می

پرسش

با عرض سلام ایا زنی بعد از سه بار طلاق برای بار چهارم هم می تواند مهریه بگیرد

0
داریوش 4 ماه 172 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse