با عرض سلام.بنده باغی را در سال ۹۶.۶.۱۸معامله نموده ام به مب

پرسش

با عرض سلام.بنده باغی را در سال ۹۶.۶.۱۸معامله نموده ام به مبلغ ۱۵۵میلیون تومان که مبلغ ۶۰میلیون تومان طی یک فقره چک و دو عدد چک ۱۰ میلیون تومان که جمعا ۸۰ میلیون دریافت نموده ام و مابقی مبلغ ۲۰ میلیون تومان و یک  قطعه زمین به مبلغ ۵۵میلیون تومان خریدار تسویه نکرده و واگذار ننموده است برای اینکه باغ بنده در سند مشاعی بوده و ربعیه اعیانی داشته است و سند بنده بعلت بی توجهی اداره ثبت و خصومت رییس ثبت با بنده سند بنده در ۹۷.۱۰.۱۰آماده شده و ربعیه اعیانی پاک شده الان خریدار از دفترخانه گواهی عدم حضور گرفته است و هیچگونه اظهارنامه از طریق دادگاه به بنده نفرستاده و الان که سند بنده آماده است میگویم بیا سند را بزنم به نامت ایشان از بنده تاخیر تادیه میخواهند روزی ۱۰۰هزار تومان که در مبایعه نامه قید شده است را خواستار است و میخواهد بنده الان چکار کنم ممنون میشوم راهنمایی نمایید

0
Meisam 2 هفته 10 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse