با عرض سلام زمستان سال ١٣٦٧پدرم درحال عبور إز خيابان درسانحه

پرسش

با عرض سلام زمستان سال ١٣٦٧پدرم درحال عبور إز خيابان درسانحه تصادف فوت كرد وراننده متواري شد ومن وپنج خواهر وبرادرانم همگي صغير بوديم ومادرم زني نااگاه وسواد حقوقي نداشته وتاكنون ما ازهيچ مرجعي ديه وخسارتي دريافت نكرديم وفوت پدرم كلا سرنوشت مارا تغيير داد وخسارت جبران ناپذير ان قابل ذكر نيست حال بعداز سي سال برأي مطالبه خون مسلمان كه برزمين مانده به كجا مراجعه كنيم

0
Farzaneh Shafie 4 ماه 137 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse