برادره من ۵سال پیش ماشینی خریداری کرد

پرسش

برادره من ۵سال پیش ماشینی خریداری کردکه سندنداشت یعنی این ماشین ۴باردست به دست شدوالان سندنداریم بعده ۴سال نفراولی که سندبنامشه اومدوماشین روازبرادره من گرفت بخاطره اینکه ۴میلیون ازنفره دوم طلبکاربودوایشون نداده بودوبرادره من تنهامدرکی که داره ازنفرسومه که ایشون هم معلوم نیست کجاهستن حالامابایدچیکارکنیم باتشکر

0
عباس 1 سال 167 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )