برای صحت و محرز شدن وصیتنامه چند نفر شاهد لازم است؟ آیا حضو

پرسش

برای صحت و محرز شدن وصیتنامه چند نفر شاهد لازم است؟
آیا حضور فرزندان برای وصیت پدر لازم است یا نه ؟

0
شهرام مردپور 2 سال 174 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )