برخورد فیزیکی و بیرون کردن

پرسش

رهمسرم به بهانه های واهی کتکم زده و از خانه بیرونم میکند . از آنجا که همه خانواده ام ساکن تهران هستند . نیمه شبها جایی برای رفتن ندارم و گاهی حتی پول کافی برای خرید بلیط اتوبوس هم ندارم دو بار با حضور مامور کلانتری به خانه برگشته ام ولی هرگز به من برگه صورت جلسه ندادند. در صورتی که دوباره با من برخورد فیزیکی داشته باشد و بیرونم کند چه کنم. ضمنا او خانم اولش را قبل از من هم طلاق داده است و سابقه افسردگی تحت درمان در بیمارستان شهید چمران تهران را دارد ؟منپسردهسالهایدارمکهازاینبرخوردهاوحشتزدهمیشودوازترس آنکهاوراازمنبگیرددرخواست طلاق نمیدهم.اماواقعامیترسم که بلایی سرم بیاوردا وبارهااشیای سنگین رابه طرفم پرت کرده ویکبارهم باکمربندکاراته پسرم مراتامرزخفگی کشانده

0
ف.م 12 ماه 81 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )