بنده از شخصی شاکی هستم در شهر دیگر باتوجه به اینکه رای ایشا

پرسش

بنده از شخصی شاکی هستم در شهر دیگر
باتوجه به اینکه رای ایشان نیابت خورده است به اجرای احکام شهر ما(محل شکایت اولیه و سپردن وثیقه).حال نوشته شده است در خصوص شکایت … از … طی شماره … نیابت بلا اقدام اعاده گردید.
به چه معناست؟
و اینکه یک سال حبس دارد.آیا میتواند این حبس را بخرد؟
تشکر@

0
ali 10 ماه 79 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )