بنده حکم قطعی عدم تمکین دارم و عدم تمکین را به اجرا گذاشته ا

پرسش

بنده حکم قطعی عدم تمکین دارم و عدم تمکین را به اجرا گذاشته ام. حالا اگر همسرم در داداگاه ازدواج مجدد بگوید می خواهم برگردم و درخواست مسکن نماید قبل از دادگاه.

در این صورت رای دادگاه چه خواهد بود؟ آیا درخواست ازدواج مجددم رد می شود؟

0
ashkansafdar 1 سال 124 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )