بنده پارسال یک باغ خریدیم با سند شش دانگ محصور

پرسش

با سلام

بنده پارسال یک باغ خریدیم با سند شش دانگ محصور.

که به سمت کوچه حدوده یک هشتم مساحت زمین ما فردی یک زمین هفتاد متری مثلث شکل دارد.

ک بین زمین ایشان و ما دیواری نیست ولی دوره کله باغ زمین است. ایشان برای اینکه زمیینش را چند برابر بفروشد دایما مزاحمت ایجاد میکرد تا دفعه اخر دیوار سمت زمین خودش را تخریب کرده و وارد باغ شده.  قبلا هم درب ورودی نداشته.

0
عليرضا 2 سال 180 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )