تجدیدنظذخواهب

پرسش

باسلام

آیا درخواست تجدیدنظر فقط بایداز دفاترخدمات قضایی همان استان انجام گیرد یا از سراسرکشورقابل انجام است و آیا زمان تجدیدنظرحواهی بعد از ابااغ حکم ۲۰ روزکاریست یا اینکه تعطیلات جزو این زمان محسوب میشود واز تاریخ ابلاغ فقط ۲۰ روز است

با سپاس

0
samuel 10 ماه 48 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )