تعارض در قوانین

پرسش

در تعارض بین قوانین عام مقدم و خاص موخر ترتیب اهمیت اجرا بر چه اساس است؟ به طور مثال در حکم قضایی که قاضی بنا به شرایط و در نظر گرفتن شخصیت اجتماعی و عدم سابقه کیفری محکوم برای وی حکم حبس تعلیقی صادر نموده و پس از صدور حکم نیز طی استعلام از قوه قضایی شخص فاقد محرومیت اجتماعی به حساب آمده چنانچه قانون خاص بخواهد به استناد آیین نامه داخلی خود به استناد این حکم تعلیقی فرد را دچار محرومیت اجتماعی نماید ملاک عمل چه می باشد؟

0
Saber_kalani 11 ماه 55 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )