تفهیم جرم

پرسش

سلام.آیاجرم سرقت شامل حال کسی که در خیابان کیف پولی که حامل کارت اعتباری باشدوازکارت اعتباری مبلغی استفاده کرده باشد میشودیاخیر..واین که اگردرموقع بازداشت متهم ماموران کلانتری مقدارکمی موادمخدر(اندازه مصرف روزانه فردمتهم)بیابنداما زمان ارجاع متهم به دادگاه فراموش کرده باشندآنرادرپرونده یادآورشوند وبعدازچهارروز میتوانند آنراموردی برای اضافه کردن به پرونده ای که قبلا قاضی حکم آنراشرح داده وفرصت رضایت گرفتن درموردپس دادن وجه استفاده شده ازمال باخته دستورقضاییش بوده برشمرد،،ضمناهیچ تاییدی ازسمت متهم ازقبیل اعتراف،امضا،یادست نوشته که ان مواد را دران زمان گردن گرفته باشد وجودنداردودرپرونده ای که دادگاهش رفته بودذکرنشده….لطفا راهنمایی کنید..ممنونم

0
ابی 4 ماه 79 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )