تمکین

پرسش

باسلام و درود .آیا زوج میتواند برعلیه زوجه که باهم زندگی میکنند دادخواست الزام به تمکین دهد ؟

0
0066065119 10 ماه 69 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )