توقیف اموال در مهریه

پرسش

ایا مردی که بصورت وکالتی ملک خود را به پدر ومادر انتقال دهد در صورت توقیف اموال در مهریه به مشکلی بر میخورد

0
حمیدرضا 2 سال 167 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )