ثبت مکانیزه و اتوماسیونی لوایح دفاعیه،قرارهای صادره از دادسرا و دادگاه

پرسش

باسلام،
1-آیا ثبت مکانیزه و اتوماسیونی لوایح دفاعیه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکان پذیر است؟
2-آیا ثبت مکانیزه و اتوماسیونی اعتراض به قرارهای صادره از دادسرا توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکان پذیر است؟
3-آیا ثبت مکانیزه و اتوماسیونی اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه بدوی توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی امکان پذیر است؟

0
ا 10 ماه 49 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )