جعل سند

پرسش

ایا امکان کارشناسی در مورد جعلی بودن سند .اگر اصل سند موجود نباشد صرفا از روی کپی امکانپذیر است؟اگر بله چگونه؟

0
مجتبی 11 ماه 79 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )