جعل واستفاده از سند مجعول

پرسش

خودرویی فروختم وخریدار با تقلید دستخط والحاق متن در چندین سطر از مبایعه نامه اقدام به طرح شکایت واهی خیانت درامانت بر علیه بنده کرده..بنده متقابلا در شعبه دیگری شکایت جعل از ایشان کردم لیکن هنگام کارشناسی خط کلا منکر وجود مبایعه نامه نزدخودش شده..وکارشناس هم اصل مبایعه نامه را مطالبه کرده که متاسفانه دردست من نیست .چه راهی برای اثبات جعل ویا الزام ایشان به ارایه آصل آن وجود دارد.با توجه به اینکه اصل آنرا در شکابت واهی خودش ارایه کرده لیکن کپی آن در پرونده بایگانی شده وپرونه فعلا در شعبه تجدید نظر میباشد…ممنون از راهنماییتان

0
aylin1391 10 ماه 59 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )