حدودیکسال قبل دادگاه به نفع بنده رای صادرکرده وفرستاده دادگا

پرسش

حدودیکسال قبل دادگاه به نفع بنده رای صادرکرده وفرستاده دادگاه بدوی الان بعدیکسال بمن میگن وقت برسی نداری بروید سه ماه دیگه بیایید نوبت بشما بدهیم برای تجدید نظر .چه باید بکنم زودتر به نتیجه برسم

0
Joudak 3 ماه 121 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse