حضانت دایم

پرسش

ایا بعد از فوت مرد،باگرفتن حضانت دایم فرزندان توسط زن در ازای بخشش مهریه،زن میتواند ازدواج مجدد کند و حضانت از او سلب نشود؟

0
سعید 5 ماه 62 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )