حضانت فرزند پسر

پرسش

سلام

همسرم فرزند پسرم را که دو ساله است برده خانه خواهرش و یک هفته است طلاق می خواهد

من طلاقش نمی دهم

وضعیت بچه چگونه است

می توانم با مراجعه به پلیس او را بگیرم و اگر همسرم را طلاق ندهم بچه مال کیست

ممنون

0
احسان 9 ماه 71 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )