حقوق اداری

پرسش

باسلام واحترام:سال93شروع به اد امه تحصیل وپایان سال97موفق به کسب مدرک کارشناسی شدم اماکارگزینی محل خدمتم با استنادبه بندجدیدی که دربخشنامه ای که درپایان سال97ابلاغ شده بودبه علت عدم شرط معدل که آن رابرای کارشناسی15اعلام داشته(معدل بنده14/56)مدرکم رادرحکم کارگزینی اعمال نکردند.آیامیتوانم بااستنادبه ماده4قانون مدنی(عطف به ماسبق نشدن قوانین)دردیوان عدالت اداری شکایت نمایم.باشکروامتنان

0
کورش 9 ماه 69 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )