حقوق بعدازمرگ

پرسش

سلام،آیاپدرمی تواندحقوق دریافتی خودراقبل ازمرگش به نام نیازمندی کندوزن ودخترش رابی نصیب ازحقوقش کند.

0
نادیا 8 ماه 49 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )